รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการส่งฝา หรือ ซองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว แม่ครัวฉลากทอง
และ ตราฉลากทอง เข้ามาร่วมกับทางรายการ “ชุมทางดาวทอง”


คุณพรเทพ บำรุงเขต 7 ก.ย.61

คุณราเมศ รักภูธร 7 ก.ย 61

คุณปฏิพันธ์ มณีวงศ์ 6 ก.ย. 61

คุณบุญยิ่ง ดีพิจารณ์ 6 ก.ย 61

คุณธมน จาก จ.ลพบุรี 31 ส.ค. 61

คุณชญาดา นกแก้ว 31 ส.ค. 61

คุณ มนูญ วิศวานุ 30 ส.ค. 61

คุณธีรพงศ์ โชติศรี” 30 ส.ค 61

คุณสาวิตรี จันทร์เที่ยง 24 ส.ค. 61

คุณชัญญานุช ณะรงค์ชัย  24 ส.ค 61

คุณธวัชชัย วงศ์ไชยา 23 ส.ค 61

คุณประพันธ์ ฉัตรเสาวพันธ์ 23 ส.ค. 61

คุณ วิเชษฐ์ค เตโชพีธรฐนัศ 16 ส.ค. 61

คุณสมชาย กาญจนบัตร 16 ส.ค 61

คุณ ณัฐน์นทพล โปรเทียรณ์ 10 ส.ค. 61

คุณอุไร วงสเนา 10 ส.ค. 61

คุณจุติมา วงศ์นอก” 9 ส.ค 61

คุณ ศุภฤกษ์ ตื้อปา 9 ส.ค 61

คุณพร บรรจงนอก 3 ส.ค. 61

คุณสุทิน จิ่นเจริญ 3 ส.ค 61

ด.ญ.ศรัญธร มณีวงค์ 2 ส.ค. 61

คุณไผทภูมิ คิวแก้ว 2 ส.ค 61

คุณกาญจนา รักศรี 27 ก.ค. 61

คุณณัฐพนธ์ โพธิ์กุล 26 ก.ค 61

คุณอนันต์ อินทร์ศรี 20 ก.ค. 61

คุณนนทินศสร ขวัญเพิ่มพระ 19 ก.ค 61

คุณเฉลิมพันธ์ ฉัตรเสาวภัณฑ์    13 ก.ค  61

คุณสุนันท์ญา มุมสุข   12 ก.ค. 61

คุณลูกอินทร์ สุขหว่อง  6 ก.ค  61

คุณพรเทพ บำรุงเขตต์  5 ก.ค 61

 คุณปฎิพันธ์ มณีวงศ์  29 มิ.ย 61

 คุณประพันธ์ มณีวงค์    28 มิ.ย 61

 คุณชนม์ณกานต์ เตโชพัธรธนัศ   22 มิ.ย. 61

คุณธมน ลิมปัญญาเลิศ  21 มิ.ย. 61

 คุณภารดี นรดี  15 มิ.ย 61

 คุณละออง วิศวานุภาพ  14 มิ.ย. 61

คุณวิเชษฐ์คม เตโชพีธรฐนัศ  8 มิ.ย 61

 คุณณัฐน์นนทพล โปรเทียรณ์   7 มิ.ย 61

คุณศุภฤกษ์ ตื้อปา   1 มิ.ย. 61

 คุณอุทิศ พันธ์ทอง   31 พ.ค 61

 คุณพร บรรจงนอก  25 พ.ค. 61

 คุณอนันท์ อินทาสี  24 พ.ค 61

 คุณสนิท ลิมปัญญาเลิศ  18 พ.ค. 61

 คุณหัทยา หงอกสินมา  17 พ.ค. 61

 คุณอิทธิพัทธ์ สัตย์ซื่อ  11พ.ค. 61

คุณลลิตภัทร ตื้อปา 10 พ.ค.61

คุณชุติมา ใยระย้า   4 พ.ค. 61

 คุณศรัญธร มณีวงค์   3 พ.ค.61

คุณถวิล บุญรักษา    27 เม.ย.61

คุณศศิกิจจาณัฐ ชูโฉม  26 เม.ย 61

 คุณอภิวัฒน์ ขมหวาน  20 เม.ย.61

คุณกาญจนา รักษี 19 เม.ย.61

 คุณจรุณ เข็มเคน 12 เม.ย.61

คุณวรชิต วิศวานุภาพ  5 เม.ย. 61