สาสน์ จากใจผู้บริหาร

  ในนาม บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ที่องค์กรได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคู่สังคมไทย มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2525 โดยคุณสถิตย์ กาญจนวิสิษฐผล และคุณง้วย กาญจนวิสิษฐผล บริษัทได้ยึดมั่นในอุดมการณ์บริหารจัดการคุณภาพงานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อ ลูกค้า และผู้บริโภคทั่วประเทศมาโดยตลอด บนเส้นทางธุรกิจบริษัทมุ่งมั่นแบ่งปันความสำเร็จสู่สังคม ด้วยการดำเนินงานด้านกิจกรรม CSR มาอย่าง ต่อเนื่อง อาทิ โครงการ คิดใส ใจสะอาด เพื่อชาติ เพื่อในหลวง ปี 2558, โครงการ “อุ่นไอ รัก 360 องศา จากใจตราแม่ครัว ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัย และการมอบหนังสือ ศากยะ บรรพบุรุษ พระพุทธเจ้า สู่ห้องสมุด โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 20,000 เล่ม เป็นต้น เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในทุกด้าน ทั้งด้านศาสนา การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อมความสำเร็จและความดีงามทั้งหลายล้วนเกิดจากก้าวย่างที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการ สร้างสรรค์ รวมทั้งความรักความผูกพัน ระหว่างบริษัทกับสมาชิกทุกท่านทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ครบรอบ 39 ปี ก้าวสู่ปีที่ 40 ของบริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด ขอขอบพระคุณสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศทุกท่าน บริษัทห้างร้านทุกองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจและเป็นพันธมิตรที่ดี ต่อกันมาอย่างยาวนาน

  ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์อันแนบแน่นมั่นคงที่ดีนี้จะยังคงอยู่คู่กันตราบนานเท่านาน ด้วยปณิธานและพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ บริษัทฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแบ่งปันสู่สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

ด้วยรักและผูกพันจากใจ
(นายเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล)
ประธานกรรมการบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด