บริษัท จิ้วฮวดเม้ง จำกัด ได้รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่๒๐ ในประเภท “องค์กรดีเด่น”

    เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนายอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และผู้จัดการโรงงานบริษัท จิ้วฮวด จำกัด และ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด เป็นตัวแทนผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่๒๐ ในประเภท “องค์กรดีเด่น” ในนามบริษัท จิ้วฮวดเม้ง จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง อีกทั้งยังเป็นองค์กรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ